กำลังปิดใน วินาที

ระบบ Thai Flag Catch Certificate

ตอบปัญหา/ข้อสงสัย Thai Trace Line@


ThaiTrace : LINE@

line://ti/p/@gwa0442g

แบบคำขอลงทะเบียน

 • เอกสารการสมัคร  
  • ผู้ใช้งานท่าเทียบเรือ  :  ใบสมัคร , สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของท่าเทียบเรือ , สำเนาใบอนุญาตท่าเทียบเรือ (eLicense)
  • ผู้ใช้งาน ผู้ประกอบการ แพปลา/โรงงาน : ใบสมัคร , สำเนาบัตรประชาชน แพปลา/โรงงาน , สำเนา ทบ 2
   • ผู้ใช้งานท่าเทียบเรือ หรือ แพปลา/โรงงาน ที่มีทั้ง 2 บทบาท ต้องเขียนใบสมัคร 2 ชุด เเละ Username ห้ามเหมือนกัน
 • การส่งเอกสาร
  • ส่งเอกสารที่ ศูนย์เเจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO)  ที่ท่านสะดวก

คู่มือ/VDO Clips