ขณะนี้ระบบ Thai Flagged Catch Certificate อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาระบบ

จะสามารถใช้งานได้อีกครั้งในเวลาประมาณ 21.00 น.
กำลังปิดใน วินาที

ระบบ Thai Flagged Catch Certificate

ประกาศกรมประมง

เรียน ท่านผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และแพปลาทุกท่านทราบ

ระบบ Thai Flagged Catch Certificate จะมีการปรับขั้นตอน และกำหนดระยะเวลาในการจัดทำ LD และ MCPD เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในระบบ เนื่องจากปัจจุบันพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนจำนวนมาก โดยระบบ Thai Flagged Catch Certificate จะกำหนดวันในการจัดทำ และยืนยัน LD ของท่าเทียบเรือ มีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่ 1 สัตว์น้ำที่ขึ้นท่ามีการคัดแยกชนิดและชั่ง ณ ท่าเทียบเรือประมงทั้งหมด ให้จัดทำ และยืนยัน LD ภายใน 24 ชั่วโมง (1 วัน) นับตั้งแต่เวลา PI

กรณีที่ 2 สัตว์น้ำที่ขึ้นท่ามีการขนส่งทางรถ ซึ่งต้องมีการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ขนส่งทางรถยนต์) ขนส่งจากท่าเทียบเรือประมงไปคัดแยกและชั่งสัตว์น้ำโดยละเอียด ณ สถานประกอบการปลายทาง ให้จัดทำ และยืนยัน LD ภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน) นับตั้งแต่เวลา PI

ทั้งนี้การจัดทำ MCPD จะดำเนินการจัดทำได้เมื่อ LD มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ได้รับการยืนยันโดยท่าเทียบเรือ และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กรมประมงแล้วเท่านั้น

กรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เช่น เรือเข้าเทียบท่าแต่ไม่ได้ขนสัตว์น้ำขึ้นท่าเก็บไว้ในเรือ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ PIPO เพื่อทราบ

การดำเนินการดังกล่าวจะเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้องของ LD ก่อนการจัดทำ MCPD จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการแพปลากรอกน้ำหนักชั่งจริงหน้าท่าเข้าในระบบให้ทัน เพื่อให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสามารถจัดทำ และยืนยัน LD ได้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด

ท่าเทียบเรือประมงแพปลารวมใจพัฒนาการประมงไทยสู่ความยั่งยืน

ขอบคุณครับตอบปัญหา/ข้อสงสัย Thai Trace Line@